Obchodné podmienky

v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľky alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ: Brilliant, s.r.o. www.najkrajsiesperky.sk

sídlo: Hlavná 40 - Vitézov dvor, 040 01 Košice

IČO: 36578649 IČ DPH:SK2021910484

zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd: Sro, vložka č.: 14818/V

štatutár: Jozef Baloga – konateľ, tel:+421905642535, email: info@zlatnictvobrilliant.sk

Prevádzka, predajňa: Hlavná 26, 040 01 Košice a korešpondenčná adresa

(ďalej „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“)

Článok 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto Obchodné podmienky (ďalej „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru, produktov prostredníctvom e-shopu (systém elektronického obchodného domu) www.najkrajsiesperky.sk (ďalej len „obchod“). Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej „užívateľ“, „spotrebiteľ“, „zákazník“, resp. „kupujúci“, resp. „odberateľ“).

Užívateľ, zákazník, ktorý užíva, prezerá si na stránke www.najkrajsiesperky.sk obchod prejavuje súhlas s Pravidlami spracúvania osobných údajov a / alebo vyplní aj svoje osobné údaje, či potvrdí Objednávku elektronicky, vyjadruje svoj Súhlas, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadok, Pravidlami spracúvania osobných údajov, Pravidlami prezerania webových stránok /e-shop, Cookies, ďalšími Prílohami a podmienkami a príslušnými zákonmi a právnymi predpismi.

Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prezerá tovar, produkty v obchode bez zadania objednávky, bez vyplnenia osobných údajov.

Zákazník, resp. Spotrebiteľ, resp. Kupujúci sa rozumie v obchode registrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu, alebo zaslala e-mail alebo objednala tovar osobne.

Zodpovedná osoba, je fyzická osoba poverená spotrebiteľom na prevzatie tovaru, zásielky. Spotrebiteľ zodpovedá za osobné údaje, (tel.číslo a meno, resp. určenú identifikáciu zodpovednej osoby), ktoré odovzdá, či poskytne spotrebiteľ prevádzkovateľovi, resp. kuriérovi.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo zaslaný e-mailom alebo osobne.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená samostatná kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka kupujúceho v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú zmluvné strany potvrdením objednávky akceptujú.

Článok 2. Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez obchod objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „Do košíka“.

Po stlačení tlačidla kúpiť s ikonkou „Do košíka" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky je podmienené pravdivým a úplným vyplnením údajov, ktoré od neho systém vyžaduje, pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie aj IČO, vystupuje a nakupuje ako zástupca právnickej osoby. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy.

Po registrácii na (neplatí pre neregistrovaných užívateľov) bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri opakovaných nákupoch prihlasovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky. Zákazník sa zaväzuje svoje prihlasovacie údaje chrániť pred zneužitím, keď že poskytnutie tretej osobe sa bude považovať za zneužitie identity zákazníka.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil, poprípade bol prevádzkovateľom oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný uhradiť. Zákazník je povinný pre dokončenie objednávky si vybrať z ponúkanej voľby: spôsob úhrady a dopravy. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná prevádzkovateľom, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.

Doručením potvrdenia o prijatí objednávky e-mailom kupujúcemu sa Zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú v zmysle týchto Obchodných podmienok, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru, cenu, platobné podmienky a dodacie podmienky našich zmluvných partnerov.

Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.), vždy oprávnený žiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie zákazníkom, kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú.

E-shop obchod umožňuje registrovaným zákazníkom na „Môj účet“ po autorizácii prístup k informáciám o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...).

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal, v celom rozsahu s nimi súhlasí a týmto úkonom sa stáva spotrebiteľom.

Článok 3. Platobné podmienky

Všetky ceny produktov v obchod sú uvedené v mene Eur a vrátane aktuálne platnej sadzby DPH.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa, resp. príjemcu, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

V prípade objednávky s úhradou vopred môže spotrebiteľ manuálne uhradiť potrebnú sumu bankovým prevodom, alebo priamym vkladom na náš účet v ktorejkoľvek banke (všetky informácie potrebné k úhrade sumy vrátane čísla účtu príjemcu od nás obdrží). Po pripísaní sumy na účet príjemcu bude spotrebiteľovi bezodkladne zaslaný tovar. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi, kuriérovi pri preberaní tovaru. Prevádzkovateľ využíva doručovanie zásielky s poskytovateľmi, kuriérmi, ktorí sú uvedení v objednávke.

Článok 4. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

TERMÍN: Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi po uhradení kúpnej ceny a dopravy spravidla v nasledujúci pracovný deň alebo do 2 (dvoch) pracovných dní ak je skladom, resp. tovar označený textom „tovar je na objednávku“, do 30 dní od jeho objednania.

Orientačný čas doručenia si spotrebiteľ zistí e-mailom alebo telefonicky s prevádzkovateľom.

Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, prevádzkovateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa, a ak nedôjde k dohode zmluvných strán o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, prevádzkovateľ sa zaväzuje do 14 dní vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

MIESTO A DORUČENIE: Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať tovar spotrebiteľovi na adresu, ktorú uvedie v objednávke ako „adresu doručenia“. Ak je adresa na doručenie rozdielna od adresy sídla / bydliska spotrebiteľa, je spotrebiteľ povinný tak uviesť v objednávke. Spotrebiteľ je povinný informovať prevádzkovateľa o tom, že poveruje inú Zodpovednú osobu na prevzatie zásielky a vyplniť jeho kontaktné osobné údaje: meno, priezvisko, tel.číslo.

Ak si spotrebiteľ vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v mieste prevádzky prevádzkovateľa, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru na sklade. V prípade jeho nedostupnosti bude so spotrebiteľom dohodnutý alternatívny postup. Dĺžka rezervácie pri osobnom odbere spotrebiteľa je 3 dni od potvrdenia objednávky. Prevádzkovateľ môže doručiť zásielku spotrebiteľovi aj vlastnými prostriedkami.

Pre zabezpečenie doručenia tovaru spolupracujeme výhradne so zmluvnými doručovateľmi, kuriérmi, ktorým poskytujeme osobné údaje spotrebiteľa pre plnenie zmluvných podmienok (prevažne tieto tretie osoby):

 • Slovenská pošta a.s., sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,
 • Direct Parcel distribution SK s.r.o., sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO:35834498. 

PLATOBNÉ PODMIENKY A DORUČENIE TOVARU:

 • Dobierkou - Slovenská pošta: pri objednávke do 50,-Eur sa pripočíta suma 2,90Eur vrátane DPH
 • Dobierkou – Slovenská pošta: pri objednávke nad 50,-Eur je dovoz zdarma.
 • Kuriérom: pri objednávke do 100,-Eur sa pripočíta suma 4,50Eur vrátane DPH.
 • Kuriérom: pri objednávke nad 100,-Eur je dovoz zdarma.


Po prijatí objednávky zašleme číslo účtu a variabilný symbol.

Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet v banke:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK74 0900 0000 0004 4987 4680
BIC/SWIFT code: GIBASKBX

Variabilný symbol: číslo Objednávky

Konštatný symbol: 0008

Po prijatí platby prevádzkovateľ odošle tovar a bude informovať spotrebiteľa o termíne dodania.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená zodpovedná osoba s výnimkou dopravcu, kuriéra prevezme objednaný tovaru.

NÁKLADY NA OPAKOVANÉ DORUČENIE: Ak si však spotrebiteľ zásielku nepreberie pri prvom pokuse o doručenie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom prevádzkovateľa, resp. kuriéra včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na náklady spotrebiteľa alebo v zmysle dohody zmluvných strán.

BALENIE: Tovar bude dodaný spotrebiteľovi v bežných obaloch určených na šperky, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky. Zásielka bude zabalená v štandardnej kvalite. 

Článok 5. Storno objednávky

Zrušenie alebo stornovanie objednávky sa riadi zákonom 102/2014 Z.z. Ustanoveniami tohto čl. 5 nie je dotknuté právo spotrebiteľa, kupujúceho, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je uvedené v čl. 6 nižšie.

 1. Storno objednávky zo strany spotrebiteľa 

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku a to v prípade, ak cena z objednávky, zálohovej faktúry, ešte nebola uhradená, výhradne zaslaním e-mailu na info@zlatnictvobrilliant.sk. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednávku po uhradení zálohy, resp. ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 4, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar je na objednávku", aj storno poplatok vo výške 20% z ceny tovaru, maximálne však sumu 150,-Eur.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať za „tovar na objednávku“ - výroba obrúčok, zálohu vo výške 50,-€ .

V prípade, že sa stornovanie objednávky spotrebiteľom bude opakovať, má právo prevádzkovateľ prehodnotiť zmluvný vzťah a obmedziť, či ukončiť zmluvný vzťah, resp. neumožniť spotrebiteľovi uzatvoriť nasledovnú objednávku a zrušiť spotrebiteľovi užívateľský účet.

 1. Storno objednávky zo strany prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, prevádzkovateľ bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že spotrebiteľ už cenu z objednávky, resp. zálohovej faktúry alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode zmluvných strán o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť späť spotrebiteľovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu sumu, ktorú obdržal.

Článok 6. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ, ktorý vo vzťahu k prevádzkovateľovi, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.

Záručná doba na tovary je stanovená na 24 mesiacov s podmienkou dodržania záručných prehliadok zo strany spotrebiteľa, kupujúceho.


Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje prednostne e-mailom na info@zlatnictvobrilliant.sk alebo osobne v predajni, prevádzke, resp. poštou na korešpondenčnú adresu.


Formulár na odstúpenie od zmluvy – docx / pdf.

V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe prevádzkovateľovi, a to osobne v prevádzke prevádzkovateľa alebo zaslaním emailu, na adresu predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s prevádzkovateľom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky opotrebenia alebo používania v rozpore s návodom na používanie, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď.

Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, prevádzke, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia, Formuláru o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak v zmysle obmedzení uvedené v týchto Obchodných podmienkach. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však prevádzkovateľ spotrebiteľovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný prevádzkovateľom, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ.

V súlade so zákonom nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka; Objednanie obrúčiek/ gravírovanie šperku je zhotovovanie tovaru podľa osobitných požiadaviek objednávateľa;
 3. c) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť, a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 4. d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 5. e) nedodržal záručné prehliadky stanovené prevádzkovateľom,
 6. f) používanie tovaru v rozpore s návodom na používanie.

 

Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno. Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť v konkrétnom prípade inak. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so spotrebiteľom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude prevádzkovateľom akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok 7. Reklamačné podmienky

Súčasťou Obchodných podmienok je aj Reklamačný poriadok, popísaný samostatne, ktorý obsahuje podrobnosti, práva a povinnosti zmluvných strán a Reklamačný formulár

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Akékoľvek odchýlky úplnosti dodávky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na faktúre alebo dodacom liste je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní predávajúcemu. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.

Reklamačný formulár – doc / pdf (link na formular)

Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ je spotrebiteľ podnikateľ, ako právnická osoba a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok 8. Ochrana osobných údajov - stručne

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že podrobné Pravidlá spracúvania osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018, Z.z. o ochrane osobných údajov, sú záväzné pre všetky zmluvné strany aj tretie strany, partnerov prevádzkovateľa v zmysle týchto Obchodných podmienok.

8.2 SÚHLAS. Zákazník, spotrebiteľ resp. dotknutá osoba (ďalej ako „spotrebiteľ“ alebo „dotknutá osoba“), fyzická alebo právnická osoba, prezeraním a užívaním e-shopu poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

8.3 Spotrebiteľ, dotknutá osoba, vyjadruje svoj samostatný súhlas príslušným spôsobom na spracúvanie osobných údajov dobrovoľne aj pre tretie strany, partnerov, poskytovateľov, sprostredkovateľov, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorené samostatné zmluvy.

8.4 Spotrebiteľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nemôže splniť objednávku, či plnenie zmluvy, ak dotknutá osoba nesúhlasí so spracúvaním osobných údajov a Obchodných podmienok.

8.5 ÚČELOM spracúvania osobných údajov je identifikácia spotrebiteľa, zákazníka, predzmluvné vzťahy, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo e-mailom, plnenie objednávky, plnenie zmluvy, vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru, prípade reklamácia a zákaznícky servis.

8.6. PRÁVA SPOTREBITEĽA: Zákazník, spotrebiteľ si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať, opraviť, zmeniť, doplniť po prihlásení na „Môj účet“. Spotrebiteľ môže požiadať prevádzkovateľa o plnenie svojich práv, ako dotknutej osoby kedykoľvek e-mailom.

Článok 9. Platnosť a účinnosť

9.1. Všetky vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia, okrem prípadu ak prebieha plnenie reklamácie s dotknutým zákazníkom, kde sa na zmenu týchto Obchodných podmienok vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Obchodných podmienok je splnená umiestnením www.najkrajsiesperky.sk/obchodne-podmienky.

9.3. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 055/6220781, e-mail: info@soi.sk.

9.4. Prílohy týchto Obchodných podmienok:

- Pravidlá spracúvania osobných údajov

- Reklamačný poriadok

- Reklamačný formulár – doc / pdf

- Formulár na odstúpenie od zmluvy – docx / pdf

9.5. Užívateľ, spotrebiteľ, zákazník, kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami aj Prílohami, a že s týmito súhlasí.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 15.2.2020

Update cookies preferences