Reklamačný poriadok

ako súčasť Obchodných podmienok

Prevádzkovateľ: Brilliant, s.r.o. www.najkrajsiesperky.sk

sídlo: Hlavná 40 - Vitézov dvor, 040 01 Košice

IČO: 36578649 IČ DPH:SK2021910484

zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd: Sro, vložka č.:14818/V

štatutár: Jozef Baloga – konateľ, tel:+421905642535, email: info@zlatnictvobrilliant.sk

Prevádzka, predajňa: Hlavná 26, 040 01 Košice a korešpondenčná adresa

(ďalej „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“)

Reklamačný formulár vo Worde
Reklamačný formulár v PDF formáte

Odstúpenie od zmluvy vo Worde
Odstúpenie od zmluvy v PDF formáte

Článok I. Úvodné ustanovenie

Prevádzkovateľ vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho tento Reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom v internetovom obchode www.najkrajsiesperky.sk, ktorý je spotrebiteľom alebo podnikateľom fyzickou alebo právnickou osobou.

Článok II. Všeobecné ustanovenia

 1. Spotrebiteľ, resp. kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zakúpila tovar.
 2. Spotrebiteľ je povinný si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky, skontrolovať jeho súčasti, funkciu, otestovať, skontrolovať doklady a ich správnosť. 
 3. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaný, dodaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, spotrebiteľom.
 4. V prípade, ak spotrebiteľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak spotrebiteľ neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať Prevádzkovateľa zaslaním e-mailu na info@zlatnictvobrilliant.sk. Pokiaľ tak nevykoná, a nahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na úvahe Prevádzkovateľa, či takúto neskorú reklamáciu uzná alebo nie.
 5. Spotrebiteľ môže reklamovať iba vadný, chybný, poškodený tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je opraviteľný, resp. bez vád. Dôkazné bremeno preukázania vady je na strane spotrebiteľa.
 6. Pri použitom tovare predávanom za nižšiu cenu Prevádzkovateľ nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 7. Záručná doba je 24 mesiacov.
 8. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný spotrebiteľovi poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Článok III. Spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.
 2. Tovar zakúpený cez internetový obchod je spotrebiteľ oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese prevádzkovateľa alebo email: info@zlatnictvobrilliant.sk (ďalej len „reklamačná adresa“).
 3. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom preukáže originál (kópiu) účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list alebo jeho kópiu, ak bol spotrebiteľovi vydaný (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), ako aj popísať dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je spotrebiteľ povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči Prevádzkovateľovi zo zodpovednosti za vady uplatňuje, ako aj e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s Prevádzkovateľom a príp. tiež telefonický kontakt (ďalej len „popis reklamácie“).
 4. V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako poistenú zásielku. Dobierku prevádzkovateľ nepreberá. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Reklamovaný tovar zasiela spotrebiteľ Prevádzkovateľovi na vlastné náklady.
 5. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.

Článok IV. Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený vždy odstrániť vady opravou alebo vymeniť vadný tovar za tovar bez vád.
 3. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je spotrebiteľ oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Pre právoplatné plnenie nárokov zo strany Prevádzkovateľa voči spotrebiteľovi podľa tohto ustanovenia musia byť splnené povinnosti spotrebiteľa v zmysle ustanovení čl.II a III. tohto Reklamačného poriadku a Obchodných podmienok.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 7. Ak má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na spotrebiteľovi, ktoré z týchto práv si uplatní v zmysle tohto Reklamačného poriadku a Obchodných podmienok. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 8. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená spotrebiteľom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, resp. autorizovaným servisom, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou. Dôkazné bremeno pre uplatnenie reklamácie znáša spotrebiteľ.

Článok V. Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, výmenou vadnej časti, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru a výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 2. O prijatí reklamácie je Prevádzkovateľ povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Potvrdenímo prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia Reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo spotrebiteľovi adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť spotrebiteľovi odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú spotrebiteľom na účely komunikácie v popise reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie je aj e-mailová správa zaslané spotrebiteľovi Prevádzkovateľom.
 3. Internetový obchod najkrajsiesperky.sk je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom popisom spotrebiteľa o tom, ktoré z práv v zmysle článku IV. si uplatňuje.
 4. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je Prevádzkovateľ oprávnený informovať spotrebiteľa odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú spotrebiteľom na účely komunikácie v popise reklamácie.
 5. Prevádzkovateľ týmto informuje spotrebiteľa, že reklamovaný tovar zasiela prevažne výrobcovi, predajcovi, či na opravu.
 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 7. O vybavení reklamácie je Prevádzkovateľ povinný vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo spotrebiteľovi adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť spotrebiteľovi odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú spotrebiteľom na účely komunikácie v popise reklamácie.
 8. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Prevádzkovateľ môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; odborným posúdením je vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 9. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a Prevádzkovateľ ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie v popise a dôvodoch uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Prevádzkovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť podľa tohto ustanovenia musia byť splnené povinnosti spotrebiteľa v zmysle ustanovení čl.II a III. tohto Reklamačného poriadku a Obchodných podmienok.

Článok VI. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením objednávky, dodaným tovarom alebo službami, napíšte na info@zlatnictvobrilliant.sk alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ, kupujúci, konečný užívateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20,-Eur.
 3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5,-Eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 4. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

 1. Na právne vzťahy upravené týmto Reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento Reklamačný poriadok vzťahuje s výnimkou ustanovenia čl. II. ods. 4 len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanovením čl. II. ods. 4 tohto Reklamačného poriadku.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke najkrajsiespertky.sk.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.2.2020